Integritetspolicy för AHN Kiropraktorerna

1.    Information om hantering av personuppgifter

AHN Kiropraktorerna värnar om din personliga integritet och att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter hos oss. Vi vill vara öppna och transparanta med hur vi på AHN Kiropraktorerna hanterar dina personuppgifter hos oss.

AHN Kiropraktorerna arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter

2.    Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

AHN Kiropraktorerna AB, Brogatan 45 30295 Halmstad, organisationsnummer 556703-1876 är registeransvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av AHN Kiropraktorerna.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartner (t.ex. genom att klicka på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerade på våra websidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3.    Vilka personuppgifter samlas in av AHN Kiropraktorerna?

När du startar ett konto hos AHN Kiropraktorerna eller gör en bokning hos oss sparar vi din uppgivna information så som personnummer, adress, telefonnummer, mailadress, köp-, order och användningshistorik och annan ärenderelaterad information.

4.    Varför behandlar AHN Kiropraktorerna dina personuppgifter?

De personuppgifter du lämnat till oss på AHN Kiropraktorerna använder vi för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

a.    För att kunna hantera dina bokningar och journalföra dina besök
b.    För att kunna skicka ut bokningsbekräftelse via mail.
c.     För att kunna hantera frågor och kundtjänstärenden som rör dina besök/behandlingar eller produkter du köpt av oss
d.    För att kunna skicka marknadsföring och informationsbrev om tips för din hälsa men även för ändrade öppettider och förändringar på personalsidan.
e.    För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster
f.     För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, patientsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar

5.    Hur AHN Kiropraktorerna använder informationen om dig?

AHN Kiropraktorerna kan komma använda den kontaktinformation du uppgivit till oss för att ge dig information om öppettider, erbjudanden, tränings- och ergonomiinformation samt bokningsbekräftelser.

Om du inte vill att vi använder din information för att skicka ut ovanstående information har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick. Om du vill ha din information borttagen från AHN Kiropraktorernas register kan du alltid meddela detta så kommer all information utöver namn, adress, personnummer och journal att tas bort. Den registrerade ska inkomma skriftligt och inte muntligt om de vill få sin information borttagen.

6.    När kan vi komma att dela dina uppgifter?

AHN Kiropraktorerna delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan använda oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss med avtal, beställningar, journalföringsprogram, hemside- och mailprogram bank- och kreditkortsföretag och marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

7.    Lagring och lagringstid

På AHN Kiropraktorerna behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen  och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. AHN Kiropraktorerna har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning  som möjligt.

8.    Säkerhet för dina personuppgifter

På AHN Kiropraktorerna säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På AHN Kiropraktorerna hanteras endast den information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder/patienter.

9.    Dina rättigheter

På AHN Kiropraktorerna vill vi alltid vara transparanta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har alltid rätt att begära att dina uppgifter rättas. Uppgifter skickas till den registrerade folkbokföringsadressen.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer alltid att göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om någon av våra uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan AHN Kiropraktorerna inte tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring. Vid återkallning krävs en skriftlig insändning.

10.    Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på AHN Kiropraktorerna. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagsstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

11.    Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig en enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På AHN Kiropraktorerna är våra kunders/patienters personliga integritet viktig för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund/patient ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via gdpr@ahnkiropraktorerna.seeller ringa oss på 035-129922.